Gebruiksvoorwaarden van website
200499860-001
200499860-001

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN GETTY IMAGES


Laatst bijgewerkt: maart 2014

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DOOR EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING (OF ANDERE CONTENT, PRODUCTEN, SERVICES OF FUNCTIES DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE WEBSITE OF DE MOBIELE TOEPASSING, WAARONDER DE EMBEDDED VIEWER) (GEZAMENLIJK DE "WEBSITE") VAN GETTY IMAGES TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD TE ZIJN GEBONDEN AAN DE IN DIT DOCUMENT UITEENGEZETTE VOORWAARDEN EN ALLE VOORWAARDEN, BELEIDSREGELS EN RICHTLIJNEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN, ALSMEDE AANVULLENDE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE CONTENT, PRODUCTEN, SERVICES OF FUNCTIES (GEZAMENLIJK DE "GEBRUIKSVOORWAARDEN"). INDIEN U NIET MET AL DEZE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT, DIENT U DE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld ter vervanging van de algemene voorwaarden van een contentlicentieovereenkomst die u wellicht met Getty Images, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen heeft afgesloten, en indien er sprake is van strijdige bepalingen, gelden de voorwaarden van uw contentlicentieovereenkomst. Door de Website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en dat u wettelijk gerechtigd bent om met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan. Als u de Website namens enige entiteit gebruikt, verklaart en garandeert u voorts dat u bent gemachtigd om namens de betreffende entiteit met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan en dat de betreffende entiteit ermee akkoord gaat om Getty Images schadeloos te stellen indien deze Gebruiksvoorwaarden worden overtreden.

Privacybeleid

Getty Images is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Raadpleeg ons Privacybeleid voor informatie over de wijze waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Eigendom van de Website en de content hierop

De Website is eigendom van Getty Images. Tenzij anders aangegeven is alle op de Website vermelde of weergegeven content, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, grafische elementen, gegevens, fotografische beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties, software en het selecteren en arrangeren daarvan ("Content van Getty Images"), eigendom van Getty Images, diens licentiegevers of diens image partners. Alle elementen van de Website, inclusief de Content van Getty Images, zijn beschermd door copyright, vormgevingsrechten, morele rechten, merkenrechten en andere rechten betreffende de bescherming van intellectuele eigendom.

Gebruik van de Website

De Website en de Content van Getty Images zijn bedoeld voor klanten van Getty Images. Het is u niet toegestaan om de Website of de Content van Getty Images te gebruiken voor enig doeleinde dat geen verband houdt met uw zaken met Getty Images. Het is u specifiek niet toegestaan om: (a) de Website of de Content van Getty Images geheel of gedeeltelijk te downloaden, te kopiëren of weer te geven zonder, of in strijd met, een schriftelijke licentie van of overeenkomst met Getty Images; (b) data mining-technieken, robots of gelijksoortige methoden voor het verzamelen of achterhalen van gegevens te gebruiken; (c) de Website of de Content van Getty Images te manipuleren of anderszins weer te geven met behulp van framing of gelijksoortige navigatietechnologie; (d) voor een andere partij een registratie uit te voeren of een abonnement af te sluiten of te beëindigen voor enig product of enige service van Getty Images, of hiertoe een poging te ondernemen indien u hiertoe niet uitdrukkelijk door de betreffende partij bent gemachtigd; (e) reverse-engineering toe te passen op of wijzigingen aan te brengen in of aan delen van de Website of de Content van Getty Images; (f) beveiligingsgerelateerde functies van de Website of systeembronnen, services of netwerken die in verbinding staan met of toegankelijk zijn via de Website te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren; (g) de Website of de Content van Getty Images te verkopen, in licentie te geven, te leasen of anderszins voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Getty Images; en (h) de Website of de Content van Getty Images te gebruiken voor een ander dan het beoogde doeleinde. Dergelijk onbevoegd gebruik kan een schending van het toepasselijke recht opleveren, inclusief, maar niet beperkt tot, copyright en merkenrecht, privacy- of persoonlijkheidsrechten en toepasselijke communicatieverordeningen en -wetten. U verklaart en garandeert dat u alle toepasselijke wetten en voorschriften zult naleven, inclusief, maar niet beperkt tot, alle wetten en voorschriften inzake internet, data, e-mail, privacy en de doorgifte van uit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft geëxporteerde technische gegevens.

Beleid met betrekking tot inbreuk op het copyright

In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetgeving hanteert Getty Images het beleid dat het account van een gebruiker, indien deze gebruiker de intellectuele-eigendomsrechten van Getty Images of derden schendt, onder gepaste omstandigheden en uitsluitend ter keuze van Getty Images zal worden beëindigd.

Klachten met betrekking tot copyright

Als u van mening bent dat enig materiaal op de Website inbreuk maakt op enig copyright waarvan u de houder of beheerder bent, kunt u hierover een melding sturen aan onze Designated Agent op de hierna vermelde wijze:

Copyright Agent
Getty Images Legal Department
605 5th Ave South, Suite 400
Seattle, Washington 98104, Verenigde Staten
Tel.: (206) 925-5000
Fax: (206) 925-5623
E-mail: copyright@gettyimages.com

Handelsmerken

De handelsmerken van Getty Images,het Getty Images-logo en enige andere op de Website vermelde product- of servicenamen of slogans zijn handelsmerken van Getty Images en diens leveranciers of licentiegevers en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Getty Images of de merkhouder niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan metatags of andere "verborgen teksten" met daarin "Getty Images" of enige andere naam, handelsmerk of product- of servicenaam van Getty Images te gebruiken. Daarnaast is de "look and feel" van de Website, inclusief alle page headers, grafische weergave, button icons en scripts, een merk en/of beschermde vormgeving van Getty Images en deze mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagebootst of gebruikt. Alle overige op de Website vermelde handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en handelsnamen of -logo's zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzingen naar producten, services, processen of andere informatie aan de hand van een handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins vormen en impliceren geen onderschrijving, sponsoring of aanbeveling hiervan door ons en mogen niet als zodanig worden beschouwd.

Links

Het is u zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Getty Images niet toegestaan om een Getty Images-logo of andere met copyright beschermde afbeeldingen van Getty Images te gebruiken om naar de Website te linken. Daarnaast is het u zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Getty Images niet toegestaan om enig handelsmerk, logo of andere beschermde informatie van Getty Images, inclusief de Content van Getty Images, te framen.

Getty Images doet geen enkel beroep en geen enkele uitspraak met betrekking tot en aanvaardt direct noch indirect enige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, content, aard of betrouwbaarheid van externe websites die via een hyperlink op de Website toegankelijk zijn of websites die linken naar de Website. Getty Images heeft geen controle over dergelijke sites en Getty Images is niet verantwoordelijk voor de content van enige website waarnaar wordt gelinkt of enige link vermeld op een gelinkte website of enige herziening, wijziging of update van dergelijke websites. Getty Images verstrekt deze links alleen als service aan de gebruiker en het plaatsen van een link betekent niet dat Getty Images is verbonden aan enige website noch dat Getty Images enige daarop vermelde informatie onderschrijft of overneemt. U dient er rekening mee te houden dat onze Gebruiksvoorwaarden en ons beleid niet langer van toepassing zijn zodra u de Website verlaat. U dient de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke beleid van elke website waar u vanaf de website naartoe navigeert te lezen, inclusief het privacybeleid en de praktijken voor het verzamelen van gegevens.

Uw deelname aan, correspondentie met of zakelijke verkeer met enige derde die u op of via de Website heeft gevonden met betrekking tot de betaling en levering van gerelateerde goederen of services en enige andere voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijk verkeer, geschiedt uitsluitend tussen u en de betreffende derde. U gaat ermee akkoord dat Getty Images niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies, schade of andere kwesties van welke aard dan ook die voortvloeien uit dergelijk verkeer.

Embedded Viewer

Waar mogelijk mag u Content van Getty Images opnemen in een website, blog of socialmediaplatform met behulp van de ingesloten viewer (de “Embedded Viewer”). Niet alle Content van Getty Images wordt beschikbaar gemaakt als embedded content en de beschikbaarheid kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Getty Images behoudt zich het recht voor om Content van Getty Images naar eigen goeddunken niet langer beschikbaar te stellen via de Embedded Viewer. U gaat ermee akkoord dat u, indien daartoe verzocht, het gebruik van de Embedded Viewer en/of Content van Getty Images onmiddellijk staakt. Het is u uitsluitend toegestaan om embedded Content van Getty Images te gebruiken voor redactionele doeleinden (dat wil zeggen in verband met gebeurtenissen die nieuwswaardig of in het openbaar belang zijn). Embedded Content van Getty Images mag niet worden gebruikt: (a) voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld in reclame, advertenties of merchandising) of om onderschreven sponsoring te suggereren; (b) in strijd met enige kenbaar gemaakte beperking; (c) op een lasterlijke, pornografische of anderszins onwettelijke manier; of (d) buiten het kader van de Embedded Viewer.

Getty Images (of derden die optreden namens Getty Images) mag gegevens verzamelen over het gebruik van de Embedded Viewer en embedded Content van Getty Images, en behoudt zich het recht voor om advertenties in de Embedded Viewer te plaatsen of anderszins inkomsten uit het gebruik hiervan te genereren zonder compensatie aan u.

Forums en andere interactieve services of gebieden

Op de Website kunnen discussieforums en andere Interactieve Gebieden of services beschikbaar zijn, waaronder blogs, chatruimtes, bulletinboards, message boards, online hosting- of opslagservices en andere gebieden of services waarmee u of derden content, berichten, opmerkingen, materialen of andere items op de Website kunnen creëren, plaatsen of opslaan ("Interactieve Gebieden"). U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke Interactieve Gebieden en u gebruikt deze op eigen risico. Door een Interactief Gebied te gebruiken, gaat u ermee akkoord geen van de hieronder weergegeven content op/via de Website te plaatsen, te uploaden, te verzenden, te distribueren, op te slaan, te creëren of anderszins openbaar te maken:

a. Berichten, commentaren, gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto's, graphics, code of ander materiaal ("Gebruikerscontent") die/dat onwettig, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen, onzedelijk, onfatsoenlijk, suggestief, storend, bedreigend, inbreukmakend op privacy- of persoonlijkheidsrechten, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins opgepast zijn/is;

b. Gebruikerscontent die een strafrechtelijk delict inhoudt, aanmoedigt of die daarvoor instructies verstrekt, die de rechten van enige partij schendt of die anderszins aansprakelijkheid met zich meebrengt of enige plaatselijke, staats-, nationale of internationale wet schendt, inclusief, maar niet beperkt tot, de bepalingen van de U.S. Securities and Exchange Commission of enige voorschriften van een effectenbeurs zoals de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ;

c. Gebruikerscontent die inbreuk kan maken op enig octrooi, handelsmerk, geheime knowhow, copyright of ander intellectueel-eigendomsrecht of contractenrecht van enige partij. Door Gebruikerscontent te plaatsen, verklaart en garandeert u dat u het recht bezit om de betreffende Gebruikerscontent te verzenden, te distribueren en te reproduceren;

d. Gebruikerscontent waarin u zich uitgeeft voor enige andere persoon of entiteit of waarin u anderszins een verkeerde voorstelling geeft van uw connectie met een persoon of entiteit;

e. Ongevraagde promoties, politieke campagnes, advertenties, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespellen of verzoeken;

f. Privégegevens met betrekking tot een derde, inclusief, maar niet beperkt tot, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, burgerservicenummers en creditcardnummers;

g. Virussen, corrupte data of andere schadelijke, hinderlijke of destructieve bestanden; en

h. Gebruikerscontent die naar het eigen oordeel van Getty Images ongepast is, die het gebruik van of plezier in de Interactieve Gebieden of de Website door/van enige persoon beperkt of verhindert, die de beschikbaarheid van de middelen voor andere gebruikers nadelig beïnvloedt (bijvoorbeeld overmatig schreeuwen, gebruik van enkel hoofdletters of het doorlopend plaatsen van steeds dezelfde tekst) of die Getty Images of de gebruikers blootstelt aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

Daarnaast gaat u ermee akkoord door derden geplaatste Gebruikerscontent niet te verwijderen of te wijzigen. Getty Images is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige door u of enige derde geplaatste, opgeslagen of geüploade Gebruikerscontent, noch voor enig verlies hiervan of enige schade hieraan en daarnaast is Getty Images niet aansprakelijk voor enige vergissingen, smaad, laster, smadelijke aantijgingen, weglatingen, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie of godslastering die u onder ogen krijgt. U gebruikt Interactieve Gebieden op eigen risico. Als leverancier van interactieve services is Getty Images niet aansprakelijk voor enige uitspraken, verklaringen of Gebruikerscontent van de gebruikers op/in openbare forums, persoonlijke homepages of andere Interactieve Gebieden. Hoewel Getty Images niet verplicht is om de in een Interactief Gebied geplaatste Gebruikerscontent te screenen of te bewerken of om hier toezicht op te houden, behoudt Getty Images zich het recht voor om enige op de Website geplaatste of opgeslagen Gebruikerscontent wanneer dan ook, om elke willekeurige reden en volledig naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen, te screenen of te bewerken. U bent volledig verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën en het vervangen van enige door u op de Website geplaatste of opgeslagen Gebruikerscontent en voor de hieraan gerelateerde (on)kosten. Enig gebruik van de Interactieve Gebieden of andere delen van de Website waarmee het voorgaande wordt geschonden, behelst een schending van deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en kan onder andere tot gevolg hebben dat uw recht om de Interactieve Gebieden en/of de Website te gebruiken wordt beëindigd of opgeschort. U erkent en gaat ermee akkoord dat Getty Images is gerechtigd om enige informatie over u of uw gebruik van deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot, enige Gebruikerscontent, in te zien, te gebruiken of openbaar te maken indien dit noodzakelijk is om de wet na te leven of in verband met een gerechtelijke procedure; om de rechten of eigendommen van Getty Images te beschermen en te verdedigen; of om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten of het algemene publiek te beschermen. Als u Gebruikerscontent op de Website plaatst, verleent u Getty Images en gelieerde ondernemingen, tenzij anders aangegeven, het niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare recht om dergelijke Gebruikerscontent wereldwijd via alle mogelijke media te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te distribueren, uit te voeren en weer te geven en om hier afgeleide werken van te maken. U verleent Getty Images, de aan haar verbonden ondernemingen en sublicentiehouders het recht om indien gewenst de naam te gebruiken die u in verband met dergelijke content heeft verstrekt. U verklaart en garandeert dat (a) u de houder en beheerder bent van alle rechten op de door u geplaatste Gebruikerscontent of dat u anderszins gerechtigd bent om dergelijke Gebruikerscontent op de Website te plaatsen; (b) de Gebruikerscontent nauwkeurig en niet misleidend is; en (c) het gebruiken en plaatsen van de door u verstrekte Gebruikerscontent deze Gebruiksvoorwaarden niet schendt, de rechten van enige andere persoon of entiteit niet schendt en geen enkele persoon of entiteit schade berokkent.

Registratiegegevens en accountbeveiliging

In verband met uw gebruik van de Website gaat u ermee akkoord: (a) desgevraagd nauwkeurige, actuele en volledige gegevens over uzelf te vermelden op registratieformulieren op de Website ("Registratiegegevens"); (b) de Registratiegegevens en enige andere door u aan de Onderneming verstrekte gegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken zodat deze altijd nauwkeurig, actueel en volledig zijn en blijven; (c) de veiligheid van uw wachtwoord en identificatiegegevens te waarborgen; (d) Getty Images onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of enige andere schending van de beveiliging; (e) de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account; en (f) het volledige risico te dragen voor onbevoegde toegang tot uw Registratiegegevens en enige andere door u aan het bedrijf verstrekte gegevens.

Financiële openbaarmaking

Toekomstgerichte uitspraken. Deze Website en enige door Getty Images verstrekte en via deze Website beschikbare documenten bevatten mogelijk uitspraken die volgens de definitie in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act of 1995 toekomstgerichte uitspraken zijn. Dergelijke uitspraken zijn te herkennen aan het gebruik van woorden als 'geloven', 'verwachten', 'van plan zijn', 'mogelijk', 'zullen', 'zouden', 'vermoeden' of gelijksoortige uitspraken of ontkennende varianten van deze termen. Onder toekomstgerichte uitspraken vallen onder andere uitspraken met betrekking tot toekomstige activiteiten, kosten, kapitaaluitgaven, kasstroom, verbeteringen in de infrastructuur, distributie- en bevoorradingssystemen en de operationele efficiëntie, verkoop- en winstschattingen of trends en uitbreidingsplannen en ramingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn op onze huidige verwachtingen gebaseerd. Bekende en onbekende interne en externe risico's en onzekerheden kunnen tot gevolg hebben dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de uitdrukkelijk of stilzwijgend in toekomstgerichte uitspraken vermelde resultaten. In de informatie in de meest recente jaarverslagen voor aandeelhouders van Getty Images, inclusief de informatie verstrekt in de sectie getiteld "Management's Discussion and Analysis" en andere informatie vermeld onder de titel "Risk Factors" en/of in andere door Getty Images bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission gedeponeerde bescheiden, worden belangrijke factoren geïdentificeerd die tot gevolg kunnen hebben dat de daadwerkelijke resultaten verschillen van de verwachtingen in toekomstgerichte uitspraken. Getty Images is niet verplicht om toekomstgerichte uitspraken bij te werken zodat deze gebeurtenissen of omstandigheden weerspiegelen die zich voordoen na de datum waarop de uitspraken zijn gedaan. Persberichten. De informatie in door Getty Images uitgegeven persberichten mag uitsluitend als nauwkeurig of actueel worden beschouwd op de datum waarop het bericht wordt uitgegeven. Getty Images heeft niet de intentie om de informatie in persberichten bij te werken en wijst elke plicht om dergelijke berichten bij te werken af. In zoverre de in dergelijke berichten vervatte informatie toekomstgericht is, is deze bedoeld om te passen binnen de Safe Harbor-richtlijnen voor toekomstgerichte uitspraken en als zodanig is deze informatie onderhevig aan wezenlijke risico's.

Financiële gegevens van derden. Mogelijk verstrekt Getty Images links naar websites of services van derden waarop/waarin financiële of investeringsinformatie met betrekking tot Getty Images wordt vermeld. Toegang tot dergelijke websites en de daarop vermelde informatie wordt als service verleend aan diegenen die in dergelijke informatie zijn geïnteresseerd. Getty Images houdt geen regelmatig toezicht op en heeft geen controle over de content van verklaringen of websites van derden. Derhalve worden dergelijke websites en de daarop vermelde informatie, inclusief, maar niet beperkt tot, rapporten van analisten en beursnoteringen, niet door Getty Images onderschreven of overgenomen. Getty Images biedt geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de content, informatie of opinies op websites van derden of van andere informatie waarbij op de Website wordt aangegeven dat deze van derden afkomstig is. Gebruikers die dergelijke websites bezoeken en de daarop vermelde informatie gebruiken, doen dit op eigen risico.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Getty Images en gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, licentiegevers, medewerkers, agenten, externe informatieleveranciers en onafhankelijke contractanten te verweren tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enige claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) voortvloeiende uit of in verband met enige door u op/via de Website geplaatste, opgeslagen of verzonden Gebruikerscontent, uw gedrag, uw gebruik van de Website of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, een schending of vermeende schending van uw kant van de Gebruiksvoorwaarden voor de Website of enige daarin vervatte verklaring of garantie, onbevoegd gebruik van de Content van Getty Images door u of schending door u van enige rechten van anderen.

Vrijwaring

DE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE EMBEDDED VIEWER EN DE CONTENT VAN GETTY IMAGES, WORDT AANGEBODEN "AS IS" EN GETTY IMAGES EN DIENS DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, CONTENTLEVERANCIERS, AGENTEN EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN SLUITEN VOOR ZOVER DIT VOLGENS HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES UIT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, AFDOENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. GETTY IMAGES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIENDE UIT HET GEBRUIK OF DE NIET-BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE OF DE CONTENT VAN GETTY IMAGES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING EN DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE EN GEVOLGSCHADE EN ENIGE UIT TE KEREN SCHADEVERGOEDING. ER WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEBODEN DAT DE IN DEZE WEBSITE OF IN DE MATERIALEN OP DEZE WEBSITE GEÏNTEGREERDE FUNCTIONALITEITEN ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN. U EN NIET GETTY IMAGES DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE-, ONDERHOUDS- OF HERSTELWERKZAAMHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE CONTENT VAN GETTY IMAGES. WE BIEDEN GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE CONTENT VAN GETTY IMAGES VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE BESMETTELIJKE OF SCHADELIJKE ELEMENTEN. Getty Images spant zich redelijkerwijze in om ervoor te zorgen dat de Content van Getty Images nauwkeurig, juist en betrouwbaar is, maar we bieden geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of betrouwbaarheid van de Content van Getty Images.

Getty Images biedt op de Website een zoekfunctie aan. Getty Images wijst alle verantwoordelijkheid voor de content en beschikbaarheid van informatie in onze zoekindex of directory uitdrukkelijk af. Daarnaast wijst Getty Images alle verantwoordelijkheid voor de volledigheid en nauwkeurigheid van enige directory of zoekresultaten af.

In sommige Amerikaanse staten en in sommige andere landen is uitsluiting of beperking van impliciete garanties of van de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toegestaan. Derhalve kan het zijn dat sommige of alle bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn in zoverre deze volgens de bepalingen in staats- of nationale wetten zijn verboden of uitgesloten.

Beperkte aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZIJN GETTY IMAGES EN DIENS DIRECTEUREN, LEDEN, MEDEWERKERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEBRUIK, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT OF DE VORDERING IS GEBASEERD OP EEN OVEREENKOMST, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE SERVICES, DE CONTENT VAN GETTY IMAGES OF DE MATERIALEN OP OF TOEGANKELIJK VIA DE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT OF TEN GEVOLGE VAN VERTROUWEN OP ENIGE VAN GETTY IMAGES VERKREGEN INFORMATIE DOOR DE GEBRUIKER OF DIE VOORTVLOEIT UIT VERGISSINGEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DE VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAILS, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING OF ENIGE GEBREKEN IN DE PRESTATIES, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG ZIJN VAN OVERMACHT, COMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT DE BOEKHOUDING, PROGRAMMA'S OF SERVICES VAN GETTY IMAGES. IN GEEN GEVAL IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GETTY IMAGES, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP EEN OVEREENKOMST, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF ACTIEVE, PASSIEVE OF TOEGEKENDE NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE GROTER DAN ENIGE COMPENSATIE (INDIEN VAN TOEPASSING) DIE U AAN GETTY IMAGES BETAALT VOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Een geschil dat op enige wijze betrekking heeft op uw gebruik van de Website of de Content van Getty Images wordt voorgelegd voor vertrouwelijke arbitrage in Seattle, Washington, Verenigde Staten, tenzij u de intellectuele-eigendomsrechten van Getty Images op welke wijze dan ook heeft geschonden of heeft gedreigd te schenden, in welk geval Getty Images het recht heeft om enige staats- of federale rechtbank in de staat Washington (Verenigde Staten) om een voorlopige voorziening of andere billijke voorziening te vragen, en u gaat ermee akkoord dat dergelijke rechtbanken bij uitsluiting bevoegd zijn tot kennisneming van vorderingen. Arbitrage onder deze bepaling geschiedt door één arbiter in overeenstemming met de op dat moment geldende voorschriften in de Amerikaanse Arbitration Provision. Het oordeel van de arbiter is bindend en kan door een bevoegde rechterlijke instantie als vonnis worden uitgesproken. Voor zover mogelijk op grond van het toepasselijke recht, is het niet toegestaan een arbitrageprocedure onder deze Overeenkomst samen te voegen met een arbitrage waarbij enige andere partij is betrokken waarop de Gebruiksvoorwaarden voor de Website van toepassing zijn, ongeacht of dit geschiedt middels class action-arbitrage of anderszins.

Beëindiging

In weerwil van enige van deze Gebruiksvoorwaarden voor de Website behoudt Getty Images zich het recht voor om wanneer gewenst en geheel naar eigen goeddunken uw account te beëindigen en/of uw gebruik van de Website te blokkeren.

Diversen

Enige verklaring van afstand met betrekking tot enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden is pas van kracht als een schriftelijke versie van de betreffende verklaring door Getty Images is ondertekend. Als enige clausule van deze Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar blijkt te zijn, is dit waar mogelijk niet van invloed op enige andere clausule en blijven alle overige clausules volledig van kracht en afdwingbaar. Alle niet uitdrukkelijk in dit document verleende rechten zijn voorbehouden.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Getty Images behoudt zich het recht voor om de in de Gebruiksvoorwaarden, alsmede enig beleid of enige richtlijn op de Website uiteengezette voorwaarden op ieder moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Indien we wijzigingen doorvoeren, veranderen we de datum achter de entry "Laatst bijgewerkt" boven aan deze Gebruiksvoorwaarden. Alle wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Website zijn bekendgemaakt. Door de Website na de bekendmaking van enige wijzigingen te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de betreffende wijzigingen. We raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden te lezen telkens wanneer u één van onze websites bezoekt.

NBA-beelden

WAT BETREFT DE LICENTIËRING OF AANKOOP VAN NBA-BEELDEN ERKENT U BOVENDIEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT NBA ENTERTAINMENT, EEN DIVISIE VAN NBA PROPERTIES, INC., EEN DERDE BEGUNSTIGDE VAN DEZE OVEREENKOMST IS. De naam en het logo van de National Basketball Association ("NBA") en de namen en logo's van de NBA-teams zijn eigendom van NBA Properties, Inc. ("NBAP") en de bij de NBA aangesloten teams. De naam en het logo van de Women's National Basketball Association ("WNBA") en de namen en logo's van de WNBA-teams zijn eigendom van WNBA Enterprises, LLC. De naam en het logo van de National Basketball Development League ("NBDL") en de namen en logo's van de NBDL-teams zijn eigendom van NBDL Enterprises, LLC.

Vragen en contactgegevens

Neem voor vragen of opmerkingen over de Website of de Gebruiksvoorwaarden contact op met Getty Images door een e-mail te sturen naar sales@gettyimages.com of door te bellen met 0800 023 4532 (Creative) of 0800 023 2503 (Editorial).

© 1999-2015 Getty Images, Inc. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden.